Logo wit FDT

Privacybeleid

Bescherming van persoonsgegevens

De meeste informatie die wij op onze sites aanbieden, is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt.
In bepaalde gevallen evenwel wordt u persoonlijke informatie gevraagd. Dat kan het geval zijn als u via de contactpagina een vraag stelt aan of een bestelling plaatst, als u wil inschrijven op een nieuwsbrief of op een studiedag, als u wil participeren aan een enquête of een discussieforum, als u iets in onze webshop aankoopt of andere diensten als deze ooit beschikbaar worden gemaakt.
Wij willen daarbij uw persoonlijke levenssfeer eerbiedigen. Wij behandelen deze persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van GDPR tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Dit wordt tevens verder in dit document toegelicht.

Wat is GDPR

GDPR is de afkorting voor General Data Protection Regulation, de nieuwe Europese wetgeving over het beschermen van de persoonsgegeven, die vanaf 25 mei 2018 van kracht worden in alle Europese lidstaten. Zo is er de plicht van elke onderneming om te voldoen aan deze nieuwe regelgeving.

Welke gegevens verwerken wij en hoe verkrijgen wij deze?

Om efficiënt met onze (potentiële) klanten of deze van onze verbonden vennootschappen samen te kunnen werken en onze diensten en producten te kunnen aanbieden, hebben wij een aantal persoonsgegevens van deze klanten nodig. Zo wordt bij het contact met ons gevraagd om uw naam, adres, telefoonnummer en email adres op te geven. Wij hebben deze informatie nodig om u te contacteren en offertes/facturen en bijkomende administratieve, commerciële en/of adviserende documenten op te sturen. Alsook om afspraken met u te kunnen maken en ter plaatse een audit, installatie, herstelling, interventie of voorstel uit te werken. Deze gegevens worden ons verstrekt via een formulier op de website, per mail of telefonisch. Alle communicatie die digitaal gebeurt, gebeurd geëncrypteerd zodat uw gegevens veilig doorgezonden worden en tijdens het versturen onleesbaar zijn voor derden.

Tijdens uw bezoek aan onze sites verzamelen wij in logbestanden op onze server informatie zoals de bezochte pagina’s, het IP-adres van uw computer en het type browser dat u gebruikt. Wij verzamelen deze informatie uitsluitend voor de statistische analyse van bezoekerscijfers en verkeer op de site, dit om onze infrastructuur correct te kunnen inschalen zodat deze feilloos blijft werken. In geen geval worden uw naam of adresgegevens gebruikt hiervoor.

Hoe bewaren wij uw gegevens en hoe lang?

De gegevens zoals vermeld in bovenstaande alinea worden door onze medewerkers in ons business applicaties opgenomen. Het is via deze applicaties dat wij alle communicatie uitsturen. Voor historische en boekhoudkundige redenen worden deze gegevens behouden in onze business applicaties om aan de wettelijke en/of contractuele verplichtingen te kunnen voldoen. Op eenvoudig verzoek kunnen wij dan ook al uw gegevens aanpassen en/of verwijderen indien u dit wenst en wettelijk toegelaten is. Uw gegevens zijn in geen geval publiekelijk raadpleegbaar en zullen dit ook nooit worden.

Logbestanden op onze webservers worden bewaard op de server zelf en zijn beschermd. Zo is het niet mogelijk dat niet geautoriseerde derden toegang kunnen krijgen tot deze informatie. Deze informatie wordt historisch bijgehouden om bezoekersaantallen te kunnen vergelijken met voorgaande periodes. Door deze vergelijking kunnen wij ook correct inschalen of onze servers moeten uitgebreid worden door verhoogde bezoekersaantallen.

Welke beveiligingsmaatregelen nemen wij ter bescherming van uw persoonsgegevens

Onze beveiligingsmaatregelen zijn opgenomen in ons gegevensbeschermingsbeleid welke op eenvoudige aanvraag te verkrijgen is. Uw gegevens worden ook in geen geval verkocht aan derden.

Wie kan uw persoonsgegevens zien en/of wie verkrijgt deze?

De toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot de medewerkers die deze nodig hebben voor het invullen van bovenstaand doel. Zijnde medewerkers van UViON bvba, verbonden vennootschappen en eventueel aangestelde verwerkers.

Wat zijn onze plichten en hoe kunt u ons bereiken?

U mag ten alle tijden opvragen welke gegevens wij van u hebben opgeslagen.
U mag hier verbeteringen voor aanvragen
U mag vragen om deze gegevens te verwijderen
U mag weigeren om van ons rechtstreekse marketing te ontvangen
U mag weigeren dat er automatische profilering gebeurt

Wat zijn uw rechten?

Wij hebben bij een datalek, waarbij uw gegevens zouden gecompromitteerd worden, een meldingsplicht. Wij zijn tevens verplicht om binnen de wettelijke termijn, gratis op elk verzoek van de klant te reageren m.b.t. de persoonsgegevens.
U kunt ons voor uw vragen i.v.m. persoonsgegevens steeds bereiken via email op info@fdetroyer.be.

Scroll to Top